Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

 

Elérhetőségek:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail cím: nfh@nfh.hu

 

Felépítés:

Az NFH-t, mint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a regionális közigazgatási hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek (beleértve azok területi osztályait is) jogutódját a Kormány a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) rendeletével hozta létre. Létrehozásakor  az NFH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, jogi személy, amely a Kormány által – a fogyasztóvédelemért felelős ‑ kijelölt miniszter irányítása alatt áll. Az NFH 2010. december 31-ig központi szervből, területi szervekből, valamint azok kirendeltségeiből állt.
 
2011. január 1-jétől a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok szervezetén belül működő területi felügyelőségekből, valamint a szakmai irányítást gyakorló, másodfokú hatóságként eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságból áll. Továbbá ezen időponttól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság keretein belül fejti ki tevékenységét az Európai Fogyasztói Központ is, amely más uniós államban vásárolt árukkal kapcsolatos problémák megoldásában nyújt segítséget.

2015. április 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Az NFH-t főigazgató vezeti. A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

A fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatai, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a fogyasztóvédelemért felelős miniszter gyakorolja.

Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.

 

Feladatai:

 • véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket a miniszter megkeresése alapján;
 • szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;
 • közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;
 • működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;
 • koordinálja az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörükhöz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatait;
 • végzi, illetve végezteti a feladatainak és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;
 • gondoskodik az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;
 • együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel;
 • az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;
 • ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;
 • ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat;
 • az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez, fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg, termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok eredményét, módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák működését, prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat látnak el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.
 • a Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.
 • az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzik az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–9., valamint 11–16. cikkeiben foglalt követelmények betartását, és eljárnak azok megsértése esetén.
Szerzői jog © Fogyasztói Akadémia 2015
This publication has been produced by Turkish Republic Ministry of Customs and Trade with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union within the concept of the Project titled ‘Fogyasztói Akadémia’. The contents of this publication are the sole responsibility of Turkish Republic Ministry of Customs and Trade and can in no way be taken to reflect the views of the Turkish National Agency and the Commission.